Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu prawidłowego działania sklepu. Pozostając na stronie akceptujesz ich używanie.

Regulamin sklepu internetowego Kalais BrickShop

Spis treści:

§ 1 DEFINICJE
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 4 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
§ 5 DOSTAWA PRODUKTÓW
§ 6 CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY
§ 7 REKLAMACJE
§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZAŁĄCZNIK - KOSZTY DOSTAWY

§ 1 DEFINICJE

1.1

Dzień roboczy - oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2

Klient, Usługobiorca - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który zamierza stać się lub jest stroną Umowy z Kalais BrickShop.

1.3

Konto - oznacza usługę świadczoną przez Kalais BrickShop umożliwiającą składanie Zamówień przez Klienta oraz gromadzącą dane oraz informacje o aktywności Klienta w Sklepie Internetowym pod adresem bricks.kalais.net/pl/sklep/.

1.4

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową.

1.6

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/. W przypadku zawarcia Umowy przez Klienta, Regulamin stanowi integralną część Umowy pomiędzy Klientem a Kalais BrickShop. Regulamin jest udostępniony na rzecz Klientów nieodpłatnie zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.).

1.7

Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.bricks.kalais.net/pl/sklep/, prowadzony przez przedsiębiorcę: Dominik Skarbek-Kruszewski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Kalais Studios Dominik Skarbek-Kruszewski", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Wasilkowskiego 10 lok. 42, 02-776 Warszawa, NIP 1132446207, Regon 363154839, adres poczty elektronicznej: bricks@kalais.net, numer telefonu: +48 603 503 187.

1.8

Umowa – oznacza umowę sprzedaży produktów oferowanych przez Kalais BrickShop zawartą pomiędzy Kalais Studios Dominik Skarbek-Kruszewski oraz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/.

1.9

Kalais BrickShop, Usługodawca – oznacza przedsiębiorcę: Dominik Skarbek-Kruszewski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Kalais Studios Dominik Skarbek-Kruszewski", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Wasilkowskiego 10 lok. 42, 02-776 Warszawa, NIP 1132446207, Regon 363154839.

1.10

Zamówienie – oznacza formularz zamówienia składany w formie elektronicznej na stronie internetowej bricks.kalais.net/pl/sklep/ przez Klienta.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1

Niniejszy Regulamin określa zakres, zasady oraz warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/.

2.2

Sklep Internetowy bricks.kalais.net/pl/sklep/ oferuje Klientom: Konsumentom oraz Przedsiębiorcom, informacje o produktach prezentowanych na stronie internetowej www.bricks.kalais.net/pl/sklep/, możliwość złożenia Zamówienia, które po akceptacji przez Kalais BrickShop skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży określonych produktów na rzecz Klienta.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1

Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/ jest dobrowolne.

3.2

W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/, Klient zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu.

3.3

W celu nabycia produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym bricks.kalais.net/pl/sklep/, Klient może złożyć Zamówienie podczas którego zostanie założone konto.

3.4

Utworzenie Konta przez Klienta odbywa się bezpłatnie poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej www.bricks.kalais.net/pl/sklep/. Usługi związane z kontem są świadczone na czas nieokreślony. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać rezygnacji z Konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/. W razie rezygnacji z Konta w trakcie realizacji Zamówienia, rezygnacja ma skutek w dniu zrealizowania Zamówienia.

3.5

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/ przez Klienta niezbędne są następujące wymagania techniczne sprzętu Klienta umożliwiającego współpracę z systemu teleinformatycznym Kalais BrickShop:

3.5.1

komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

3.5.2

dostęp do poczty elektronicznej;

3.5.3

przeglądarka internetowa: obsługująca html w wersji minimum 4.01 i css w wersji minimum 2.1;

3.5.4

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.

§ 4 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

4.1

Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży określonego produktu zamieszczonego w Sklepie Internetowym bricks.kalais.net/pl/sklep/ poprzez złożenia Zamówienia.

4.2

Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta wszystkich pól wymaganych w procesie składania Zamówienia.

4.3

W procesie składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do podawania informacji zgodnych z prawdą.

4.4

Prawidłowo złożone Zamówienie zostanie potwierdzone przez Kalais BrickShop w formie e-mail, wysyłanym na wskazany przez Klienta podczas procesu składania Zamówienia adres e-mail, zawierający oświadczenie Kalais BrickShop o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

4.5

Z chwilą akceptacji Zamówienia w formie e-mail przez Kalais BrickShop dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Kalais Studios Dominik Skarbek-Kruszewski a Klientem.

4.6

Umowa jest zawierana na czas określony do dnia zrealizowania Zamówienia.

4.7

Miejscem realizacji Umowy jest adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

4.8

Po potwierdzeniu Zamówienia, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży produktu oraz opłaty za dostawę według jednego ze sposobu płatności określonego w § 6.6 Regulaminu.

§ 5 DOSTAWA PRODUKTÓW

5.1

Sposób dostarczenia produktu wskazywany jest przez Klienta w Zamówieniu.

5.2

Zamówione produkty w Sklepie Internetowy bricks.kalais.net/pl/sklep/ są dostarczane Klientowi za pośrednictwem wybranego rodzaju przesyłki na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub poprzez odbiór osobisty w punkcie odbioru Kalais BrickShop.

5.3

Sklep Internetowy bricks.kalais.net/pl/sklep/ dostarcza zamówione produkty wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Kalais BrickShop oraz Klient uzgodnią inaczej.

5.4

Odbiór osobisty w punkcie odbioru Kalais BrickShop. zamówionego produktu jest bezpłatny.

5.5

Termin dostawy produktu uzależniony jest od wybranego przez klienta rodzaju dostawy oraz czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia.

5.6

Dostawa zamówionego produktu oznaczonego statusem: "Dostępny" następuje w terminie do 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na rachunku bankowym Kalais BrickShop płatności za produkt.

5.7

W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia we wskazanym terminie w Umowie z przyczyn zależnych od Kalais BrickShop, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy. Informacja do Klienta w powyższym zakresie zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

5.8

W chwili odbioru przesyłki zawierającej produkt, Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient powinien nie przyjmować przesyłki, zgłosić ten fakt kurierowi oraz poinformować o tym niezwłocznie Kalais BrickShop na adres e-mail lub telefonicznie.

§ 6 CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

6.1

Ceny oraz opis produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/ stanowią wyłącznie informacją handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. Kodeksu Cywilnego.

6.2

Klient składając Zamówienie na stronie Sklepu bricks.kalais.net/pl/sklep/, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu na stronie internetowej www.bricks.kalais.net/pl/sklep/. Obowiązującą Klienta jest cena w chwili składania Zamówienia.

6.3

Ceny w sklepie internetowym bricks.kalais.net/pl/sklep/ wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.

6.4

Na etapie zamawiania Klient określa czy chce otrzymać fakturę. W takim przypadku, faktura będzie dostępna w formie elektronicznej i wysłana na adres email podany przez Klienta w Zamówieniu. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje potwierdzenie nabycia produktu w formie elektronicznego paragonu.

6.5

Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cenami określonymi w Załączniku do niniejszego Regulaminu „Koszty Dostawy”.

6.6

Z tytułu nabycia produktu, Klient może dokonać płatności na rzecz Kalais BrickShop w jednej z następujących form:

6.6.1

płatność przelewem na rachunek bankowy Kalais BrickShop.

6.7

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

§ 7 REKLAMACJE

7.1

Kalais BrickShop zobowiązuje się dostarczać Klientom produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (rękojmia) oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.2

Klient ma prawo wnosić do Kalais BrickShop reklamacje z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym z tytułu rękojmi.

7.3

Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie na adres: ul. Jana Wasilkowskiego 10 lok. 42 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bricks@kalais.net.

7.4

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko albo nazwę Klienta, adres Klienta, telefon klienta, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz wyraźne zdjęcia reklamowanego produktu.

7.5

W przypadku, gdy reklamacja, o której mowa w pkt. 7.4. powyżej, nie spełnia warunków, określonych w pkt. 7.4 powyżej, Kalais BrickShop poinformuje Klienta o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w ciągu 14 dni spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

7.6

Kalais BrickShop rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Kalais BrickShop nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta, oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

7.7

W ramach rękojmi za wady, jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy, chyba że Kalais BrickShop niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę.

7.8

Jeżeli Klientem jest Konsument, Konsument może zamiast zaproponowanego przez Kalais BrickShop usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Kalais BrickShop. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.9

Odpowiedzialność Kalais BrickShop wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów zostaje wyłączona.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1

Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni, od objęcia produktu w posiadane lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy przez Klienta do Kalais BrickShop.

8.2

Konsument może odstąpić od Umowy poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres Kalais BrickShop. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

8.3

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Umowę uważa się za niezawartą.

8.4

Kalais BrickShop ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Kalais BrickShop dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.5

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Kalais BrickShop lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Kalais BrickShop do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Kalais BrickShop zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.6

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kalais BrickShop, Kalais BrickShop nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.7

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli orgynalne opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi i produkt stracił swoją wartość, oraz gdy zwracany produkt jest nie kompletny.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1

Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w związku z realizacją Umowy jest: Dominik Skarbek-Kruszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Kalais Studios Dominik Skarbek-Kruszewski" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Wasilkowskiego 10 lok. 42, 02-776 Warszawa, NIP 1132446207, Regon 363154839. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Klient, którego dane osobowe przetwarza Kalais BrickShop ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, t.j. z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 t.j., z późn. zm).

9.2

Dane Klienta, za jego zgodą, mogą być przetwarzane w celach marketingowych dotyczących oferty Sklepu Internetowego bricks.kalais.net/pl/sklep/.

9.3

Dane Klienta są podawane dobrowolnie przy zamówieniu. Są one przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia w sklepie internetowym bricks.kalais.net/pl/sklep/. Te dane to imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, adres, email, telefon oraz opcjonalnie dane do faktury i inne uwagi od klienta.

9.4

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Sklepowi Internetowemu oraz wsparciu Bezpiecznych Zakupów, automatycznie podczas Zamówienia jest zapisywany adres IP klienta.

9.5

Strona internetowa bricks.kalais.net/pl/sklep/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o odwiedzających, z wyjątkiem anonimowych statystyk odwiedzalności.

9.6

Sklep Internetowy Kalais BrickShop używa plików cookies do prawidłowego działania. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu Klienta i wykorzystywane są przez Kalais BrickShop.

9.7

Na stronie internetowej bricks.kalais.net/pl/sklep/ stosowane są trzy rodzaje cookies:

9.7.1

tymczasowe i niezbędne do wykonania zakupów pliki cookies z informacjami o zakupach, rodzajami wybranych płatności oraz sposobu przesyłki;

9.7.2

tymczasowe i niezbędne pliki cookies powiązane z Kontem Klienta.

9.7.3

plik cookie z informacją o akceptacji plików cookies.

9.8

Połączenie Klienta ze sklepem odbywa się za pomocą protokołu SSL, co oznacza że połączenie jest tzw. połączeniem bezpiecznym i szyfrowanym. Wszelkie dane podawane przez Klienta podczas Zamówienia są przekazywane do sklepu szyfrowanym i bezpiecznym połączeniem.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 grudnia 2017 roku.

10.2

Regulamin jest udostępniony na rzecz Klientów nieodpłatnie zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.).

10.3

Kalais BrickShop ma prawo dokonać zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie wskazanym przez Kalais BrickShop, który nie może być krótszy niż 14 dni od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Kalais BrickShop.

10.4

W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu, Klientowi, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

10.5

Spory z Klientem będącym Konsumentem mogą być rozstrzygane w drodze mediacji przed właściwym wojewódzkim inspektorem inspekcji handlowej lub w drodze poddania sporu pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego zgodnie zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 t.j. ze zm).

10.6

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

ZAŁĄCZNIK - KOSZTY DOSTAWY

Koszty dostawy są zależne od wagi oraz rozmiaru przesyłki. Każdy produkt ma podaną cenę dla danego rodzaju przesyłki pod sekcją z opisem. W przypadku zamawiania kilku produktów automatyczny algorytm oblicza cenę przesyłki. Można ją zobaczyć w koszyku po wybraniu danego rodzaju przesyłki. Poniżej ukazane są orientacyjne i uproszczone przedziały cenowe.

Poczta Polska przesyłka ekonomiczna
S - 7,86 zł
M - 17,00 zł
L - 20,00 zł
XL - 30,00 zł

Poczta Polska przesyłka priorytetowa
S - 10,86 zł
M - 17,00 zł
L - 20,00 zł
XL - 30,00 zł

Poczta Polska Kurier48
S - 12,30 zł
M - 13,99 zł
L - 15,99 zł
XL -16,99 zł

Paczkomat
S - 12,99 zł
M - 12,99 zł

Newsletter sklepu z LEGO i miniweaps

Otrzymuj informacje o nowościach i promocjach.Obserwuj profile społecznościowe

Kalais BrickShop to coś więcej niż sklep!

Blog Facebook
Flickr YouTube

LEGO® jest znakiem towarowym firmy LEGO Group, która nie sponsoruje, nie wspiera ani nie ma wpływu na zawartość tej wspaniałej strony.
Kalais Brickshop © 2017-2024. Kalais Studios. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny strony i cms: Kalais Studios.